szybki kontakt: +48 501 230 808

Adwokat w Sędziszowie Małopolskim, Ropczycach i Kolbuszowej

Sprawdź jak działamy

oceń naszą skuteczność

Z dniem 3 października 2016r. uległa zmianie siedziba Kancelarii.

 

Nowy adres Kancelarii; Sędziszów Małopolski, ul. Jana Pawła II 25B lok. 4.

 

Siedziba Kancelarii mieści się na II piętrze nowowybudowanego budynku na przeciw Klasztoru.

Kancelaria nawiąże współpracę z aplikantem adwokackim/radcowskim I roku. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv na adres Kancelarii.

Jesteśmy Kancelarią Adwokacką z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, która współtworzy Kancelarię;  „FILIPEK & KOLASA” Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Rzeszowie (Oddział w Mielcu). Kancelaria prowadzi przede wszystkim kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych jak również świadczy pomoc prawną na rzecz osób fizycznych. Istotną częścią działalności Kancelarii są również sprawy odszkodowawcze.


Kancelaria świadczy pomoc prawną dotyczącą wszelkich aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Wykazujemy zaangażowanie w procesie wdrażania najwyższych standardów na rynku usług prawniczych. Wspieramy działania naszych klientów w osiąganiu wytyczonych celów gospodarczych w każdej dziedzinie ich aktywności.


Celem Kancelarii jest zapewnienie klientom obsługi prawnej na najwyższym poziomie. Posiadamy rozległą wiedzę i doświadczenie w świadczeniu usług prawnych dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.


Kancelaria zapewnia i gwarantuje fachowość, dyspozycyjność i wysoką jakość usług. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Podpis Zenona Filipka adwokata z Sędziszowa Małopolskiego koło Ropczyc

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu świadczonych usług prawnych ustalane jest indywidualnie z każdym Klientem, na podstawie jasno określonych zasad, jeszcze przed rozpoczęciem współpracy.

 

 

Cena usługi może zostać ustalona w oparciu o trzy podstawowe sposoby rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i preferencji Klienta

 • System rozliczeń godzinowych - Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu danego zlecenia. System ten jest stosowany przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonych usług...
 • Wynagrodzenie zryczałtowane - Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których możliwe jest w przybliżeniu określenie zakresu prac i ich wymiaru czasowego.
 • Stały ryczałt miesięczny - Jest to forma wynagrodzenia stosowana przede wszystkim w przypadku Klientów korzystających ze stałej obsługi prawnej Kancelarii.

W innych przypadkach, przede wszystkim prowadzonych przed sądami, możliwe jest ustalenie części wynagrodzenia za prowadzenie sprawy zależnego od rezultatu tzw. „success fee”.

1)    Obsługa prawna podmiotów gospodarczych – prawo gospodarcze

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,

 • opracowywanie dokumentacji spółek i reprezentowanie ich przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,

 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,

 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji,

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy.

2)    Windykacja wierzytelności

 • monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów,

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,

 • negocjowanie spłaty zadłużenia w imieniu Klienta z dłużnikiem,

 • prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności;

 • monitorowanie egzekucji komorniczej,

 • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami.

3)    Prawo nieruchomości, inwestycyjne i budowlane

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych, w tym w centrach handlowych,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z wykonawcami, projektantami, etc.,

 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej;

 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto księgowymi,

 • kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych,

 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych,

 • kompleksowa obsługa prawna i realizacja inwestycji budowlanych,

 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przesądowych i sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

4)    Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych

 • kompleksowa pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym poszkodowanym z tytułu wszelkich wydarzeń (wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, zadośćuczynień i wypłat z polis ubezpieczeniowych,  odwołanych i opóźnionych lotów, niedotrzymanych warunków umów, itp.),

 • pomoc prawna w szacowaniu wysokości szkody i/lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę we współpracy z rzeczoznawcami oraz personelem medycznym,

 • pomoc prawna w kompletowaniu dokumentacji medycznej oraz w uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji dla ubezpieczyciela,

 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem,

 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za szkody osobowe (ból i cierpienie),

 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za naruszenie zobowiązań kontraktowych.

5)    Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów,

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,

 • sporządzaniu pozwów i wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, ugód,

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przesądowych i sądowych, na każdym etapie postępowania sądowego.

6)    Prawo rodzinne i spadkowe

 • prowadzenie spraw spadkowych,

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego m.in. o rozwód, separację, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, alimenty, podział majątku bądź ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenia ojcostwa, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, etc.

7)    Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa pracodawców, w zakresie prawa pracy,

 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych niezbędnych dokumentów,

 • przygotowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, klauzul poufności, procedur itp.,

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,

 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych w przypadku zwolnień grupowych, restrukturyzacji, likwidacji, przejęć zakładu pracy,

 • doradztwo i pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce,

 • reprezentacja pracodawców przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracownikiem, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy.

8)    Prawo karne

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem, w których występują w charakterze oskarżonego,

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania,

 • reprezentacja skazanych na etapie postępowania wykonawczego,

 • doradztwo z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (prawo karne gospodarcze).

9)    Prawo administracyjne

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • porady prawne z zakresy prawa administracyjnego.