szybki kontakt: +48 501 230 808

Kancelaria adwokacja i porady prawne w Ropczycach

Sprawdź jak działamy

oceń naszą skuteczność

1)    Obsługa prawna podmiotów gospodarczych – prawo gospodarcze

 • stała i doraźna obsługa prawna podmiotów gospodarczych,

 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,

 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu każdego rodzaju spółek oraz oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,

 • opracowywanie dokumentacji spółek i reprezentowanie ich przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów,

 • przygotowywanie umów oraz uchwał regulujących wzajemne relacje między wspólnikami,

 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek, w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.,

 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji,

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych,

 • przygotowywania dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów,

 • kompleksowe, bieżące doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek, w tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji,

 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,

 • doradztwo prawne w zakresie bieżącej działalności Klienta;

 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, umów handlowych, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń,

 • prowadzenie spraw pracowniczych,

 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy.

2)    Windykacja wierzytelności

 • monitorowanie ryzyka kontraktowego kontrahentów,

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty,

 • negocjowanie spłaty zadłużenia w imieniu Klienta z dłużnikiem,

 • prowadzenie spraw sądowych oraz egzekucyjnych w celu wyegzekwowania dochodzonej należności;

 • monitorowanie egzekucji komorniczej,

 • pomoc prawna w zakresie obrotu wierzytelnościami.

3)    Prawo nieruchomości, inwestycyjne i budowlane

 • przeprowadzanie badania stanu prawnego nieruchomości,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów kupna i sprzedaży nieruchomości, w tym umów przedwstępnych oraz budowlanych i deweloperskich,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu budynków i lokali mieszkalnych oraz usługowych, w tym w centrach handlowych,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów w sprawie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości,

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów z wykonawcami, projektantami, etc.,

 • pomoc w uzyskiwaniu niezbędnych zezwoleń od organów administracji państwowej i samorządowej;

 • prowadzenie postępowań przed sądami wieczysto księgowymi,

 • kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych,

 • kompleksowa obsługa właścicieli nieruchomości oraz wspólnot mieszkaniowych,

 • kompleksowa obsługa prawna i realizacja inwestycji budowlanych,

 • przeprowadzanie postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przesądowych i sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości oraz inwestycji budowlanych.

4)    Pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych

 • kompleksowa pomoc prawna osobom fizycznym i prawnym poszkodowanym z tytułu wszelkich wydarzeń (wypadków komunikacyjnych, zdarzeń losowych, błędów w sztuce lekarskiej, zaniżonych odszkodowań, zadośćuczynień i wypłat z polis ubezpieczeniowych,  odwołanych i opóźnionych lotów, niedotrzymanych warunków umów, itp.),

 • pomoc prawna w szacowaniu wysokości szkody i/lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę we współpracy z rzeczoznawcami oraz personelem medycznym,

 • pomoc prawna w kompletowaniu dokumentacji medycznej oraz w uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego,

 • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji dla ubezpieczyciela,

 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z ubezpieczycielem,

 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe oraz zadośćuczynienia za szkody osobowe (ból i cierpienie),

 • prowadzenie spraw sądowych z tytułu odszkodowania za naruszenie zobowiązań kontraktowych.

5)    Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych, konsultacji i wyjaśnień dotyczących stanu prawnego,

 • sporządzanie, negocjowanie i opiniowanie projektów umów,

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty i sądowych wezwań do próby ugodowej,

 • sporządzaniu pozwów i wniosków, pism procesowych, środków zaskarżenia, ugód,

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przesądowych i sądowych, na każdym etapie postępowania sądowego.

6)    Prawo rodzinne i spadkowe

 • prowadzenie spraw spadkowych,

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego m.in. o rozwód, separację, ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, unieważnienie małżeństwa, alimenty, podział majątku bądź ustanowienie rozdzielności majątkowej, ustalenia ojcostwa, przysposobienia, zaprzeczenia ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów dziecka z rodzicem, etc.

7)    Prawo pracy

 • kompleksowa obsługa pracodawców, w zakresie prawa pracy,

 • doradztwo w zakresie najkorzystniejszego sposobu zatrudnienia pracowników/współpracowników oraz przygotowanie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, umów o świadczenie usług, umów o zakazie konkurencji, kontraktów managerskich i innych niezbędnych dokumentów,

 • przygotowanie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, klauzul poufności, procedur itp.,

 • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,

 • doradztwo w zakresie spraw pracowniczych w przypadku zwolnień grupowych, restrukturyzacji, likwidacji, przejęć zakładu pracy,

 • doradztwo i pomoc w zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce,

 • reprezentacja pracodawców przed sądem pracy (w tym prowadzenie negocjacji  z pracownikiem, sporządzanie wszelkich pism procesowych oraz uczestnictwo w rozprawach sądowych) we wszelkich sprawach z zakresu prawa pracy.

8)    Prawo karne

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem, w których występują w charakterze oskarżonego,

 • reprezentacja osób pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania,

 • reprezentacja skazanych na etapie postępowania wykonawczego,

 • doradztwo z zakresu prawa karnego i karnoskarbowego dla klientów prowadzących działalność gospodarczą (prawo karne gospodarcze).

9)    Prawo administracyjne

 • reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniu sądowo-administracyjnym,

 • porady prawne z zakresy prawa administracyjnego.